Úřední deska

Závěrečný účet obce Boňkov za rok 2018

 

 

 

 

Závěrečný účet Obce ……Boňkov… za rok 2018

 

/§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

 

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

 

 

                                                             Plnění k 31.12.2018            % RU

 

Třída 1 – daňové příjmy                                  1.255.174,10 Kč.          99,21 %

Třída 2 – Nedaňové příjmy                                112.123,94 Kč.           100%

Třída 3 – kapitálové příjmy                                          0,00 Kč.                  0%

Třída 4 -  přijaté transfery                                   160.343,00 Kč                100%

 

Příjmy celkem:                                            1.527.641,04 Kč.            99,35%

 

Třída 5 – běžné výdaje                                      721.135,47 Kč.                  100%

Třída 6 – Kapitálové výdaje                                         0,00 Kč                       0%

Výdaje celkem:                                                 721.135,47 Kč.                   100%

 

Třída 8 – financování                                        -806.505,57  Kč /přebytek, /

 

Dotace:

 vypsat, např.

4111   -   nein.přij. tran. z všeob. pokl. správy stát. rozp...........................23.443,00 Kč

4112  - běžná dotace nein.na správu a žáky  ……………60.900,00 Kč.

4122 – dotace program obnovy venkova …………… ..76.000,00 Kč.

 

 

 

 

Fondy

Výsledek hospodaření:   806.505,57 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2018

 

 

                                                                                    k 31.12.2017            k 31.12.2018

 

018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 44.490,00 Kč               44.490,00 Kč

031 pozemky                                                          1.527.437,00 Kč         1.527.437.,00 Kč

021 stavby                                                               2.961.470,80 Kč         3.421.481,30 Kč

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek                     262.348,40 Kč             262.348,40 Kč

042 Nedokon.dlouhodob.hmot.majetek                      476.075,50 Kč                16.065,00 Kč 

112 Materiál                                                                            0,00 Kč                 0,00 Kč

902 Drobný dl. hm.majetek                                           193.588,75 Kč           194.181,75 Kč

 

 

 

Sestavil/a: Pádivý Michal

 

hlavní účetní obce, správce rozpočtu

 

 

Ve Boňkově dne:  11.04.2019 

 

 

Schváleno v ZO dne:    ……14.5.2019………………………………

 

 

 

Vyvěšeno:…6.6.2019…………………

 

Sejmuto:……………………..

 

 

 

Podrobné informace  jsou k nahlédnutí na OÚ Boňkov

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin12-40418108291.pdf 1652.1 Kb
priloha913311233.pdf 894.4 Kb
rozvaha513465387.pdf 710.8 Kb
vykaz-zisku-a-ztrat963238888.pdf 458.2 Kb