Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 4.5.2021 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod. na OÚ Boňkov

Program jednání :  1/ Program jednání

                               2/ Rozpočtové změny č.9

                               3/ Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-2018834/VB/1,

                                   Boňkov, parcela 74/2, kabelové vedení NN

                                4/ Nájemní smlouva - pronájem nebytových prostor - kancelář OÚ Boňkov, 

                                    mezi Elektro Med s.r.o a obcí Boňkov