Úřední deska

Závěrečný účet obce Boňkov za rok 2019

 

 

 

 

Závěrečný účet Obce ……Boňkov… za rok 2019

 

/§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

 

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

 

 

                                                             Plnění k 31.12.2019            % RU

 

Třída 1 – daňové příjmy                                  1.206.631,04 Kč.          99,99 %

Třída 2 – Nedaňové příjmy                                102.610,19 Kč.           100%

Třída 3 – kapitálové příjmy                                          0,00 Kč.                  0%

Třída 4 -  přijaté transfery                                   73.618,00 Kč                100%

 

Příjmy celkem:                                                1.382.759,23 Kč.            99,99%

 

Třída 5 – běžné výdaje                                      642.465,63 Kč.              96,54%

Třída 6 – Kapitálové výdaje                                         0,00 Kč                       0%

Výdaje celkem:                                                 642.465,63 Kč.                96,54%

 

Třída 8 – financování                                        -740.293,60  Kč /přebytek, /

 

Dotace:

 vypsat, např.

4111   -   nein.přij. tran. z všeob. pokl. správy stát. rozp...........................8218,00 Kč

4112  - běžná dotace nein.na správu          ……………65.400,00 Kč.

 

 

 

 

 

Fondy

Výsledek hospodaření:   740.293,60 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2019

 

 

                                                                                    k 31.12.2018            k 31.12.2019

 

018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 44.490,00 Kč               44.490,00 Kč

031 pozemky                                                          1.527.437,00 Kč         1.527.437.,00 Kč

021 stavby                                                               3.421.481,30 Kč         3.421.481,30 Kč

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek                     262.348,40 Kč             262.348,40 Kč

042 Nedokon.dlouhodob.hmot.majetek                         16.065,00 Kč                16.065,00 Kč 

112 Materiál                                                                            0,00 Kč                 0,00 Kč

902 Drobný dl. hm.majetek                                           194.181,75 Kč           195.160,75 Kč

 

 

 

Sestavil/a: Pádivý Michal

 

hlavní účetní obce, správce rozpočtu

 

 

Ve Boňkově dne:  20.04.2020 

 

 

Schváleno v ZO dne:    ……10.6.2020………………………………

 

 

 

Vyvěšeno:…15.6.2020…………………

 

Sejmuto:……………………..

 

 

 

Podrobné informace  jsou k nahlédnutí na OÚ Boňkov

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin-2-12276791968.pdf 761.9 Kb
priloha.pdf 277.3 Kb
rozvaha.pdf 273.2 Kb
vykaz-zisku-a-ztrat.pdf 156.7 Kb