Úřední deska

Návrh závěrečného účtu obce Boňkov za rok 2020

Návrh- Závěrečný účet Obce ……Boňkov… za rok 2020

 

/§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

 

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020

 

 

                                                             Plnění k 31.12.2020            % RU

 

Třída 1 – daňové příjmy                                 1. 158.019,18 Kč.              83,83 %

Třída 2 – Nedaňové příjmy                                505.321,02 Kč.               94,70%

Třída 3 – kapitálové příjmy                                          0,00 Kč.                       0%

Třída 4 -  přijaté transfery                                  303.850,00 Kč                  100%

 

Příjmy celkem:                                            1.967.190,20 Kč.                    88,66%

 

Třída 5 – běžné výdaje                                     1.079.623,35 Kč.                 71,47%

Třída 6 – Kapitálové výdaje                                 243.122,60 Kč                     100%

Výdaje celkem:                                                1.322.745,95 Kč.                  75,42%

 

Třída 8 – financování                                        -644.444,25  Kč /přebytek, /

 

Dotace:

 vypsat, např. :

4111 -  nein. přijem tran. z všeob. pokl.správy stát. rozp. .......... 108.750,00 Kč

4112  - běžná dotace nein.na správu a žáky  ……………....... 68.100,00 Kč.

4222  - investiční přijaté transfery od krajů..............................127.000,00 Kč

 

 

 

 

 

Fondy

Výsledek hospodaření:   644.444,25 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2020

 

 

                                                                                    k 31.12.2019            k 31.12.2020

 

018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 44.490,00 Kč               44.490,00 Kč

031 pozemky                                                          1.527.437,00 Kč         1.527.437,00 Kč

021 stavby                                                               3.421.481,30 Kč         3.498.761,30 Kč

022 samost mov. věci a s.m.v                                    165.842,60Kč              165.842,60Kč

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek                     262.348,40 Kč             433.730,00 Kč

042 Nedokon.dlouhodob.hmot.majetek                         16.065,00 Kč              16.065,00 Kč 

112 Materiál                                                                          0,00 Kč                          0,00 Kč

902 Drobný dl. hm.majetek                                           195.160,75 Kč           195.160,75 Kč

 

 

 

Sestavil/a: Pádivý Michal

 

hlavní účetní obce, správce rozpočtu

 

 

Ve Boňkově dne: 25.03.2021 

 

 

Schváleno v ZO dne:    ……………………………………

 

 

 

Vyvěšeno:6.4.2021……………………

 

Sejmuto:……………………..

 

 

 

Podrobné informace  jsou k nahlédnutí na OÚ Boňkov

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin-2-12996953077.pdf 1547.5 Kb
prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2020.pdf 588.5 Kb
priloha959767733.pdf 1183.7 Kb
rozvaha584830703.pdf 1371.9 Kb
vykaz-zisku-a-ztrat284119682.pdf 766.5 Kb